Porovnat
Uživatelské menu

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti CIUR a.s., IČO: 406 12 724, DIČ: CZ40612724, se sídlem Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 819 (dále jen „CIUR a.s.“ nebo „prodávající“)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového prodeje obchodní společnosti CIUR a.s. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami internetového prodeje obchodní společnosti CIUR a.s. a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že se nimi před uzavřením kupní smlouvy řádně seznámil.
 3. Zákazníkem internetového obchodu CIUR a.s. je: i) spotřebitel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, (dále jen „spotřebitel“), nebo ii) podnikatel, u kterého je z okolností uzavření kupní smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“), nebo iii) podnikatel, u kterého není z okolností uzavření kupní smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „nepodnikatel“) (tyto tři typy zákazníků společně dále jen „kupující“).

II. Práva z odpovědnosti za vady zboží

 1. Kupující je povinen řešit zjevné poškození zboží nebo jeho obalu ihned při doručování a sepsat případné nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 2. Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze tehdy, pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci zboží může spotřebitel uplatnit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na výše jmenovanou adresu provozovny prodávajícího.
 4. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží označí kupující zásilku příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), detailní popis reklamované závady, správné kontaktní údaje kupujícího a kopii dokladu prokazujícího zakoupení zboží u prodávajícího.
 5. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. Za optimální lze považovat originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy vada vznikla:
  a) mechanickým poškozením zboží,
  b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
  c) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  d) prokazatelně nesprávným užíváním,
  e) užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
  f) užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  g) prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
  h) prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
  i) pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 7. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
 8. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu zastupující prodávajícího.
 9. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, apod.), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo spotřebitele reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Spotřebitel však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 10. Na výslovnou žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

III. Vyřízení reklamace

 1. V případě uplatnění reklamace spotřebitelem rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 OZ. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči podnikateli/nepodnikateli.
 2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže zboží). Kupující je při uplatnění reklamace povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 3. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní včetně všech součástí a příslušenství. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí zboží.
 4. Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.
 5. Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 6. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, prokáže-li se uplatněná reklamace důvodnou, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

IV. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží výrazně znečištěno nebo jsou výrazně znečištěny jeho součásti, přičemž znečištění není důsledkem reklamované vady.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

V. Vyzvednutí zboží z opravy

 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
 2. Prodávající vydá, případně zašle kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
 4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti spolu s Obchodními podmínkami internetového prodeje obchodní společnosti CIUR a.s. dne 15. května 2022

Přílohy

Děkujeme k přihlášení odběru novinek
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později